تعمیر لباسشویی سملقان,نمایندگی ماشین لباسشویی سملقان

تعمیر لباسشویی مانه و سملقان(آشخانه)،نمایندگی ماشین لباسشویی مانه و سملقان(آشخانه)،تعمیر لباسشویی در مانه و سملقان(آشخانه)،نمایندگی ماشین لباسشویی در مانه و سملقان(آشخانه) با-09368059612-خانم گلزاری-در صد تخفیف،تعمیر لباسشویی محدوده مانه و سملقان(آشخانه)،نمایندگی ماشین لباسشویی محدوده مانه و سملقان(آشخانه)،تعمیر لباسشویی منطقه مانه و سملقان(آشخانه)،نمایندگی ماشین لباسشویی منطقه مانه و سملقان(آشخانه)،تعمیر لباسشویی،نمایندگی ماشین لباسشویی،تعمیر ماشین لباسشویی شرکت،تعمیر ماشین لباسشویی ادارات،تعمیر ماشین لباسشویی شرکت در مانه و سملقان(آشخانه)،تعمیر ماشین لباسشویی ادارات در مانه و سملقان(آشخانه)،تعمیر ماشین لباسشویی با نرخ اتحاده،تعمیر لباسشویی الجی در مانه و سملقان(آشخانه)،تعمیر لباسشویی سامسونگ در مانه و سملقان(آشخانه)،تعمیر لباسشویی سامسونگ در منزل،تعمیر لباسشویی الجی در منزل،تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی در منزل تعمیر و عیب یابی انواع لباسشویی کلیه برندها با ضمانت خدمات در کمترین زمان با نازلترین قیمت در محل،تعمیر لباسشویی سامسونگ در منزل در مانه و سملقان(آشخانه)،

تعمیر ماشین لباسشوییخدمات تعمیر ماشین لباسشویی شامل سرویس و نصب لباسشویی خانگی و صنعتی-تعمیرات انواع ماشین لباسشویی در تمام مناطق تهران با کیفیت بالا و قیمت مناسب

تعمیر ماشین لباسشویی در تهران با تعمیرگاه مجاز و حرفه ای سرویسکاران.تعمیر در محل با نازلترین قیمت.تعمیرات انواع ماشین های لباسشویی توسط تعمیرکاران لباسشوییانواع ماشین لباسشویی ال جی سامسونگ بوش پاکشوما اسنوا کندی میدیا هیتاچی دوو کرال بکو آ ا گ زیرووات ایندزیت تی سی ال آبسال

تعمیر لباسشویی در تهران و حومه در کوتاه ترین زمان توسط تعمیرکار حرفه ای نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی تعمیر در مناطق شمال،شرق،غرب و جنوب

چه مشکلاتی ماشین لباسشویی اتفاق می افتد؟

 1. لباس ها به خوبی شسته نمی شود و کثیفی و لک روی آنها می ماند.
 2. دیگ درون ماشین لباسشویی نمی چرخد و کار نمی کند.
 3. لباسشویی اصلا روشن نمی شود!
 4. ماشین لباسشویی برق می دهد (خیلی مراقب باشید و سریعا تماس بگیرید)
 5. لباسشویی موقع شستن لباس ها صداهای عجیب غریب می دهد.
 6. هنگام شستن تکان های شدید و غیر قابل کنترل می کند.
 7. در ماشین لباسشویی بسته نمی شود یا بسته شده دیگر باز نمی شود.
 8. خشک کن ماشین کار نمی کند.
 9. وقتی خشک کن کار می کند ماشین لباسشویی بسیار صدا می دهد.
 10. زمان سنج ماشین لباسشویی درست نشان نمی دهد.
 11. ماشین لباسشویی کف می کند و کفش از ماشین در هنگام شستن بیرون می زند.
 12. لاستیک های حفاظتی از آب ماشین پوسیده و آب پس می دهد.
 13. از جایگاه پودر استفاده چندانی بابت شستشو نمی شود.
 14. مشکل با شستن با آب گرم داریم.

چه خدماتی که تعمیرکاران لباسشویی در زمینه ماشین لباسشویی به شما می دهد؟

 1. سرویس کلیه ماشین های لباسشویی
 2. ارسال تعمیرکار مجاز و متخصص ماشین لباسشویی هر مارک و برند
 3. تعمیر سریع ماشین های لباسشویی
 4. تحت پوشش تعمیرگاه های مجاز ماشین لباسشویی مارکهای مختلف
 5. فروش قطعات مربوط به ماشین های لباسشویی
 6. تعمیر ماشین لباسشویی های دوقلو

مشکل ۱:ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی به طرف ﺑﯿﺮون،دستگاه روﺷﻦ نمیشود.اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم،ﻫﯿﭻ عکسالعمل ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪه نشود،و حتی ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧگردد؛ موارد زیر را بعنوان ﻋﻠﻞ احتمالی بروز چنین مشکلی در نظر داشته باشید:۱٫ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد.۲٫ دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است.نحوه رفع:درحالیکه دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ،رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولتمتر بررسی ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمیرسد،اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید.اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.،نصب لباسشویی،نمایندگی مجاز تعمیرات لباسشویی،

۳٫ ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه است.نحوه رﻓﻊ:دوشاخه را از ﺑﺮق بکشید و بهوسیله اهممتر،ارﺗﺒﺎط سیمها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ چک کنید.یکی از مسائل شایع،ﻗﻄﻊ شدن ﯾﮑﯽ از سیمها است که سبب می شود،ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی روﺷﻦ نشود.

۴٫ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.نحوه رفع:ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ،ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید.بهوسیله اهممتر هرکدام از قطبهای ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ میبایست ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ مشکل،مجدداً ﺗﺎﯾﻤﺮ را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید.

۵٫ رابط های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ شده اند و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.نحوه رفع:سیمهای راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ بهطرف درب لباسشویی (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ)کشیده شده و مجدداً بازگشته اند،را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درحالیکه درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ وصل کنید.اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻘﺮﺑﻪ اهم متر ﻣﻨﺤﺮف میشود.در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،می بایست ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ خود ﺧﺎرج کرده و بهوسیله اهممتر آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیمهای راﺑﻄ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

ﺗﺬﮐﺮ:در اﮐﺜﺮ ماشینهای لباسشویی،ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ مستقیماً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.در اﯾﻦ مدل ها ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ بررسی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ نیست.

مشکل ۲:علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی یا نیامدن آب داخل لباسشویی بهمحض ﺣﺮﮐﺖ دادن وﻟﻮم بهطرف ﺑﯿﺮون،ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روشنشده اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی نمیکند.ﻋﻠﺖ و نحوه رﻓﻊ مشکل:آبگیری کند ماشین لباسشویی و یا آبگیر نکردن آن می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد.برای مطالعه بیشتر می توانید به مشکلات مرتبط با آبگیری لباسشویی مراجعه کنید.1-درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ.2-ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.3-ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.4-سیمهای راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی،ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ،ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اند.5-خرابی شیر ورودی آب

مشکل ۳:لباسشویی ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمیشود.۱٫ ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.نحوه رﻓﻊ:ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم عمل آﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ درون ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت،میبایست ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک شماره (۱۱)به (۱۳)،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ،وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺑه وسیله اهممتر،درحالیکه ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﻄﻊ کرده اید،ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه کنید.اﮔﺮ ارﺗﺒﺎطی وجود ندارد،ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ،زﯾﺮا قابل ﺗﻌﻤﯿﺮ نیست.

۲٫ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.نحوه رﻓﻊ:سیمهای ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را از ﺳﺎﯾﺮ قسمتهای ﻣﺪار ﺟﺪا کرده و مستقیماً ﺑﻪ برق ۲۲۰ وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ کنید.اﮔﺮ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ چرخدندهها به گوش تان رﺳﯿﺪ،ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۳٫ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.به کمک اهممتر ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﯿﻢ را،ﮐﻪ میبایست از روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد،بررسی ﮐﻨﯿﺪ.در ﺑﺴﯿﺎری از موارد،ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز مشکل ﻓﻮق در لباسشویی می شود.
مشکل ۴:درحالیکه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ،ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی میکند.نحوه رﻓﻊ:می بایست ﺷﯿﺮ را از دستگاه جدا کرده و مستقلا مشکل یابی نمایید.در صورت خرابی نیز،تعویض شیر لازم خواهد شد.رایج ترین دلیل بروز این مشکل همان خرابی شیر برقی است.اما ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی نیز باشد.بهتر است دلایل جمع شدن آب در لباسشویی را بدانید و متناسب با آن تصمیم بگیرید.
مشکل ۵:لباسشویی مرتباً در ﺣﺎل آﺑﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی ﻗﻄﻊ نمیشود.نحوه رﻓﻊ:اﮔﺮ در ﻣﺪت آﺑﮕﯿﺮی،آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه،بهگونهای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه میشود،ممکن است مشکل از شیر ورودی آب باشد.در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده اید اما همچنان آب به داخل دستگاه می آید،اشکال از شیر است.اما اگر آبگیری لباسشویی با قطع جریان برق متوقف شد،ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی،سوئیچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد.توصیه می کنیم با تعمیرکار متخصص برای مشکل یابی و رفع مشکل لباسشویی خود تماس بگیرید.همچنین مطالب بیشتر در رابطه با مشکلات آبگیری لباسشویی را در سایت کاراباما بخوانید.
مشکل ۶:از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی در ﺣﺎل ﮐﺎر آب ﻧﺸﺖ میکند.نشت آب از ماشین لباسشویی بسیار شایع است.این مشکل می تواند با توجه به محل دقیق نشت آب،دلایل مختلفی داشته باشد و لذا راهکارهای متفاوت برای رفع نشتی آب.
ابتدا درپوش یا پنل ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی و درپوش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را از دستگاه ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ لباسشویی را ﺑﻪ ﺑﺮق وصل ﮐﻨﯿﺪ.سپس در حین کار به دستگاه دقت نموده و ﻣﺤﻞ نشتی آب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید.اﮔﺮ ﻣﺤﻞ نشتی،ﯾﮑﯽ از رابطهای ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب اﺳﺖ،میبایست ﺗﻌﻮﯾﺾ شود.همچنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب بر اثر ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدری،واترپمپ و…جمع شده ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻪ در این حالت بهترین روش برای آببندی دستگاه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ.

مشکل ۷:ﻫﯿﺘﺮ لباسشویی آب را ﮔﺮم نمیکند.نحوه رﻓﻊ:ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ بهمنظور اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در مشکلیابی،بهتر است سیمهای راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص،برق ۲۲۰ ولت را مستقیماً و برای ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ وصل نمایید.ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق،اﮔﺮ پایههای اﻟﻤﻨﺖ یا هیتر کمی ﮔﺮم ﺷﺪه اند،اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ است اما ﺑﻪ آن ﺑﺮق نمیرسد.اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می تواند مربوط به ﺧﻮد ﺗﺎﯾﻤﺮ باشد،ﮐﻪ در این حالت میبایست صفحهکلیدهای ﺗﺎﯾﻤﺮ باز شده و مشکل یابی شود؛ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی و ﻫﯿﺘﺮ (سیم ﻧﻮل ﻫﯿﺘﺮ)ﻗﻄﻊ اﺳﺖ،ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎﯾﺪ سریعاً ﺗﻌﻮﯾﺾ کرد.

چه کار کنیم به تعمیرکار لباسشویی نیاز نداشته باشیم؟

عمر لباسشویی و لوازم برقی بستگی به نحوه استفاده شما دارد.اگر می خواهید که اقدام به بالا بردن عمر ماشین لباسشویی کنید،می بایست از همین حالا دست به کار شوید.به هر حال لوازم برقی اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرند،دچار خرابی می شوند و هزینه تعمیر زیادی را برای شما ایجاد می کنند.در ادامه ۵ راه حل برای بالا بردن عمر ماشین لباسشویی را ذکر می کنیم.

بیش از حد لباس در ماشین لباسشویی قرار ندهید

یکی از خطرناک ترین کار هایی که می توانید انجام دهید و عمر ماشین لباسشویی را کم کنید،قرار دادن لباس ها در ماشین لباسشویی بیش از حد ظرفیت است.در صورتی که ماشین لباسشویی شما دارای ظرفیت ۶ کیلو است،هرگز بیشتر از ۶ کیلو در داخل آن لباس قرار ندهید.این کار باعث می شود که عمر ماشین لباسشویی شما به شدت افزایش پیدا کند.

دو عامل دیگری که باعث کاهش طول عمر ماشین لباسشویی شما می شوند،خالی کردن بیش از حد ماشین لباسشویی و یا پر کردن آن است.شاید بسیاری از افراد تصور کنند که خالی ماندن ماشین لباسشویی و روشن کردن آن،هیچ ضرری به ماشین لباسشویی نمی زند.ولی واقعیت این است که خالی بودن ماشین لباسشویی هم باعث اسراف آب و برق می شود و هم باعث کاهش طول عمر ماشین لباسشویی خواهد شد.

همچنین،پر بودن ماشین لباسشویی نیز باعث کاهش طول عمر آن می شود.پس برای اینکه بفهمید ماشین لباسشویی شما پر شده است یا هنوز جا دارد،باید دست خود را در بالای لباس ها در ماشین لباسشویی قرار دهید و کمی فشار دهید.در صورتی که اندازه ۱ انگشت میان سقف ماشین لباسشویی و لباس ها وجود داشت،دیگر نباید ماشین لباسشویی را پر کنید.

قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی چک کنید ذستمال کاغذی داخل لباسشویی نباشد

یکی دیگر از عواملی که باعث کاهش طول عمر ماشین لباسشویی شما می شود این است که بین لباس ها یا در جیب آن ها دستمال کاغذی و کلید و...وجود داشته باشد.قبل از اینکه لباس ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید،جیب های آن ها را خالی کنید.برای رعایت بهداشت بعد از استفاده از دستمال کاغذی آن را داخل سطل زباله بیاندازید؛ خصوصاً اگر مصرف دستمال کاغذی تان بالاست.

به اندازه از پودر لباسشویی استفاده کنید

شاید تا به حال به ذهنتان خطور کرده است که برای تمیزتر شدن لباس های خودتان،از پودر لباسشویی بیشتری استفاده کنید.واقعیت این است که نه استفاده کم از پودر لباسشویی برای ماشین لباسشویی شما مفید است نه استفاده زیاد!

سعی کنید که به اندازه لباس های کثیف خودتان از پودر ماشین لباسشویی استفاده کنید.استفاده بیش از حد از پودر ماشین لباسشویی،عمر ماشین لباسشویی شما را کم می کند و می تواند باعث اسراف در آب و برق شود.

اشیاء فلزی به ماشین لباسشویی شما آسیب می رسانند.

بسیاری از ما به ویژه ما خانم ها،دارای لباس های فلزی و دکمه دار هستیم.این لباس ها با هر ضربه ای که به ماشین لباسشویی می زنند،آسیب زیادی به ماشین لباسشویی وارد می کنند.به همین خاطر،توصیه می شود که برای بالا بردن عمر ماشین لباسشویی،لباس هایی که دارای دکمه های فلزی می باشند را در ماشین قرار ندهید.

یا حداقل می توانید که لباس های فلزی را برعکس کنید و به صورت برعکس در ماشین لباسشویی قرار دهید.این کار باعث افزایش طول عمر ماشین لباسشویی شما خواهد شد.

اگر ماشین لباسشویی صدای عجیب و ناهنجاری هنگام شستشوی لباس ها تولید می کند و آرامش را از خانه شما گرفته،بهتر است وضعیت قرارگیری آن را روی زمین چک کرده و پایه های دستگاه را تراز کنید؛ زیرا سر و صدای مداوم لباسشویی می تواند به دلیل صاف نبودن محل قرارگیری آن رخ داده باشد.

اما در صورتی که گاه ماشین لباسشویی هنگام شستشو سر و صدا دارد و گاه در سکوتی وصف ناشدنی کارش را انجام می دهد! باید میزان لباس هایی که قصد شستشوی آن ها را دارید برای هر بار شستشو تنظیم کنید،زیرا سر و صدای بی حد و اندازه لباسشویی مربوط به ساعاتی است که حجم لباس ها بیش از حد ظرفیت آن است و دستگاه برای شستن تک تک آن ها به سختی کار می کند.

از دیگر مشکلاتی که تنها به استفاده نادرست کاربران از لباسشویی مرتبط است و ارتباطی به خرابی قطعات آن ندارد می توان به سرازیر شدن کف از اطراف درب دستگاه اشاره کرد.این کف ها تنها به این دلیل از لباسشویی خارج می شوند که پودر شوینده استفاده شده به درستی انتخاب نشده یا حجم پودر ریخته شده درون ماشین لباسشویی بیش از حد اندازه است و دیگ لبریز از کف شده و اضافه های آن از اطراف درب خارج می شود؛ بنابراین در انتخاب نوع پودر وسواس بیشتری داشته باشید تا با این مشکل ساده که در وهله اول نگران کننده به نظر می رسد مواجه نشوید.

نمایندگی مجاز و تعمیر لباسشویی پاکشوما

لباسشویی پاکشوما به واسطه این که نسبت به سایر وسایل الکترونیکی در خانه بیشتر استفاده می شود،بنابراین درخواستی که برای تعمیرات آن از طرف کاربران ثبت می شود نیز بیشتر خواهد بود؛ اما در این میان یک مشکل بزرگ وجود دارد که کاربران توجه کمی به آن نشان می دهند و در نهایت باید ضرر و زیان های ناشی از بی توجهی خود را با خرید یک لباسشویی نو بپردازند!

برخی از افراد بدون این که از خدمات نمایندگی مجاز استفاده کرده باشند،مبنا را بر این قرار می دهند که خدمات ارائه شده توسط این مرکز در رده گران قیمت ترین ها قرار دارد و بهتر است از تعمیرکاری که به آن ها نزدیک تر بوده و چند باری کار آن را دیده اند کمک بگیرند!

این افراد قبل از این که شماره تعمیرکار را گرفته و وی را برای تعمیر لباسشویی پاکشوما به منزلشان دعوت کنند،یک لحظه به این فکر نمی کنند که آیا وی از عهده انجام تعمیرات این دستگاه متفاوت بر خواهد آمد؟ یا این که قطعات استفاده شده از چه نوعی هستند و جنس آن ها برای استفاده مناسب است یا خیر؟

به همین دلیل لباسشویی که زخمش توسط یک پزشک نامعتبر التیام پیدا کرده و از قطعات نامناسب برای تعمیر آن استفاده شده،پس از مدت زمان کوتاهی چشم از جهان فرو می بندد و ترجیح می دهد برای همیشه خاموش باقی بماند.

بنابراین اگر نمی خواهید ماشین لباسشویی به سرنوشتی دچار شود که غیرقابل تغییر است،بهتر است به تعمیرکارانی اعتماد کنید که در این زمینه سال ها تجربه و تخصص دارند و از سوی نمایندگی مجاز اعزام می شوند.

تعمیر لباسشویی ایندزیت را به متخصص آن بسپارید

ماشین لباسشویی از جمله لوازم خانگی گران قیمت است که خانواده ها هنگام خرید آن به استفاده چندین و چند ساله از دستگاه فکر می کنند و تصور این که لباسشویی زیبا و جذابی که خریداری شده سال بعد در خانه حضور نداشته باشد برای همگان مشکل است!

بنابراین به محض این که کوچک ترین مشکل در عملکرد دستگاه رخ می دهد کاربران دستپاچه شده و گاه شخصاً دست به تعمیراتی می زنند که هیچ تجربه و تخصصی در آن ندارند و گاه تعمیر لباسشویی ایندزیت را به اولین شماره ای که تحت عنوان تعمیرگاه در اینترنت،روزنامه و...پیدا می کنند می سپارند! غافل از این که این عمل مشکل کوچک اولیه را به یک ایراد بزرگ تبدیل می کند که برطرف کردن آن حتی برخی از مواقع از عهده متخصصین این امر نیز بر نمی آید!

به همین دلیل تعمیرکاران نمایندگی پس از نصب و راه اندازی دستگاه شماره تماسی در اختیار کاربران قرار داده و توصیه می کنند تا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند؛ زیرا به محض رخ دادن هر مشکل می توانند با شماره های ارائه شده تماس گرفته و از راهنمایی کارشناسان فنی این مرکز بهره مند شوند.

همچنین با توجه به این که کلیه خدمات توسط «نمایندگی تعمیرکار لباسشویی در مانه و سملقان(آشخانه)،منطقه مانه و سملقان(آشخانه)»در محل مشتری و با گارانتی معتبر ارائه می شود،نگرانی کاربران درباره نحوه عملکرد دستگاه پس از اتمام فرآیند عیب یابی و تعمیر لباسشویی برطرف شده و با خیال راحت می توانند از آن استفاده کنند.


7/14/2024 10:04:01 AM:Published Date
تلفن تماس فوری تعمیر لباسشویی سملقان,نمایندگی ماشین لباسشویی سملقان